Albanees nummers van 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Zero -
1 één Një -
2 Twee Dy -
3 Drie Tre -
4 Vier Katër -
5 Vijf Pesë -
6 Zes Gjashtë -
7 Zeven Shtatë -
8 Acht Tetë -
9 Negen Nëntë -
10 Tien Dhjetë -
11 Elf Njëmbëdhjetë -
12 Twaalf Dymbëdhjetë -
13 Dertien Trembëdhjetë -
14 Veertien Katërmbëdhjetë -
15 Vijftien Pesëmbëdhjetë -
16 Zestien Gjashtëmbëdhjetë -
17 Zeventien Shtatëmbëdhjetë -
18 Achttien Tetëmbëdhjetë -
19 Negentien Nëntëmbëdhjetë -
20 Twintig Njëzet -
21 Eenentwintig Njëzet e një -
22 Tweeëntwintig Njëzet e dy -
23 Drieëntwintig Njëzet e tre -
24 Vierentwintig Njëzet e katër -
25 Vijfentwintig Njëzet e pese -
26 Zesentwintig Njëzet e gjashtë -
27 Zevenentwintig Njëzet e shtatë -
28 Achtentwintig Njëzet e tetë -
29 Negenentwintig Njëzet e nëntë -
30 Dertig Tridhjetë -
31 Eenendertig Tridhjetë një -
32 Tweeëndertig Tridhjetë e dy -
33 Drieëndertig Tridhjetë e tre -
34 Vierendertig Tridhjetë e katër -
35 Vijfendertig Tridhjetë e pesë -
36 Zesendertig Tridhjetë e gjashtë -
37 Zevenendertig Tridhjetë e shtatë -
38 Achtendertig Tridhjetë e tetë -
39 Negenendertig Tridhjetë e nëntë -
40 Veertig Dyzetë -
41 Eenenveertig Dyzet e një -
42 Tweeenveertig Dyzet e dy -
43 Drieënveertig Dyzet e tre -
44 Vierenveertig Dyzet e katër -
45 Vijfenveertig Dyzet e pesë -
46 Zesenveertig Dyzet e gjashtë -
47 Zevenenveertig Dyzet e shtatë -
48 Achtenveertig Dyzet e tetë -
49 Negenenveertig Dyzet e nëntë -
50 Vijftig Pesëdhjetë -
51 Eenenvijftig Pesëdhjetë e një -
52 Tweeënvijftig Pesëdhjetë e dy -
53 Drieënvijftig Pesëdhjetë e tre -
54 Vierenvijftig Pesëdhjetë e katër -
55 Vijfenvijftig Pesëdhjetë e pesë -
56 Zesenvijftig Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Zevenenvijftig Pesëdhjetë e shtatë -
58 Achtenvijftig Pesëdhjetë e tetë -
59 Negenenvijftig Pesëdhjetë e nëntë -
60 Zestig Gjashtëdhjetë -
61 Eenenzestig Gjashtëdhjetë e një -
62 Tweeënzestig Gjashtëdhjetë e dy -
63 Drieënzestig Gjashtëdhjetë e tre -
64 Vierenzestig Gjashtëdhjetë e katër -
65 Vijfenzestig Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Zesenzestig Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Zevenenzestig Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Achtenzestig Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Negenenzestig Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Zeventig Shtatëdhjetë -
71 Eenenzeventig Shtatëdhjetë e një -
72 Tweeënzeventig Shtatëdhjetë e dy -
73 Zeventig drie Shtatëdhjetë e tre -
74 Vierenzeventig Shtatëdhjetë e katër -
75 Vijfenzeventig Shtatëdhjetë e pesë -
76 Zesenzeventig Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Zeventig zeven Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Achtenzeventig Shtatëdhjetë e tetë -
79 Negenenzeventig Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Tachtig Tetëdhjetë -
81 Eenentachtig Tetëdhjetë e një -
82 Tweeëntachtig Tetëdhjetë e dy -
83 Drieëntachtig Tetëdhjetë e tre -
84 Vierentachtig Tetëdhjetë e katër -
85 Vijfentachtig Tetëdhjetë e pesë -
86 Zesentachtig Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Zevenentachtig Tetëdhjetë e shtatë -
88 Achtentachtig Tetëdhjetë e tetë -
89 Negenentachtig Tetëdhjetë e nëntë -
90 Negentig Nëntëdhjetë -
91 Eenennegentig Nëntëdhjetë e një -
92 Tweeënnegentig Nëntëdhjetë e dy -
93 Drieënnegentig Nëntëdhjetë e tre -
94 Vierennegentig Nëntëdhjetë e katër -
95 Vijfennegentig Nëntëdhjetë e pesë -
96 Zesennegentig Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Negentig zeven Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Achtennegentig Nëntëdhjetë e tetë -
99 Negenennegentig Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Honderd Njëqindë -